Koordinatorius: Lodzės ekonomikos ir humanitarinių mokslų universitetas (Lenkija)

Partneriai:

  1. Regioninis mokymo ir kvalifikacijos kėlimo centras Metis Katovicuose (Lenkija)
    www.metis.pl
  2. Apskrities švietimo pagalbos centras (CJRAE) - Brasov (Rumunija)
    www.cjraebrasov.ro
  3. Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, Vilnius (Lietuva)
    www.vilniausppt.lt

Tyrimai rodo, kad rizikingas elgesys būdingas 13-18 metų paaugliams (nuo 2 iki 5 mokinių klasėje per mokslo metus). Tokio elgesio sunkumas ir eiga priklauso tiek nuo šeimos, tiek nuo socialinės aplinkos. Analizė rodo, kad labiausiai paplitęs elgesys tai sumažėjęs aktyvumas ir motyvacija mokytis, agresyvus elgesys bei autoagresija, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, atsiskyrimas nuo bendraamžių, mokyklos nelankymas, adaptacijos mokyklos aplinkoje problemos. Tokiu būdu didelė dalis jaunimo sumažina savo mokymosi galimybes ir tampa padidėjusios rizikos grupe, todėl yra pavojus iškritimo iš mokyklos.

Pagrindinis projekto „Atsparumas“ tikslas – mokinių iškritimo iš švietimo sistemos prevencija Lenkijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje įgyvendinant prevencines rizikingo elgesio priemones 13-18 m. paauglių grupėje.

Be to, šio projekto tikslas formuoti vietos bendruomenės įsitikinimus, kad būtina demonstruoti brandžios asmenybės nuostatas bei imtis aktyvių, pozityvių auklėjamųjų veiksmų, kurti bendruomenę, remiančią prevencinę veiklą mokykloje. Įgyvendinant projektą „Atsparumas“ siekiama stiprinti moksleivio galimybes tvarkytis su įvairiomis gyvenimo negandomis.

Projekto tikslai:

Projekto tikslai atitinka ERASMUS + programos Strateginės partnerystės mokyklinio ugdymo srityje prioritetus (mokyklų parama, vykdant mokinių ankstyvojo iškritimo iš švietimo sistemos prevenciją, teikiant pagalbą mokiniams iš nepalankių šeimų, tenkinant visų mokinių poreikius, nepriklausomai nuo mokymosi rezultatų).

Projekto metu bus sukurti 24 kompleksiniai PPR kaip atsakas į vertinimą, atliktą prieš įgyvendinant projektą. Kiekviena mokykla stebės mokinių, nutraukiančių mokymąsi skaičių. Po dvejų projekto metų turėsime ataskaitą apie PPR veiksmingumą ir įtaką mokinių iškritimui iš mokyklos, palyginus su mokyklomis nedalyvavusiomis projekte. Mokyklos, kurios prisijungs prie projekto, turės turėti aukštesnį nei šalies vidurkis mokinių iškritimo iš švietimo sistemos procentą (Lenkijoje 4,5%, Rumunijoje - 11,3%, Lietuvoje - 6,9%).

Projektas bus įgyvendinamas tarptautiniu bendradarbiavimu pagrindu, nes priešingu atveju nebus įmanoma sukurti universalių Europos mastu veikiančių priemonių bei Virtualioje prevencijos laboratorijoje patirties dalinimosi tinklo tarp skirtingų šalių mokytojų. WLP platformoje bus 4 teminiai moduliai, kuriuose kiekvienas partneris administruos savo teminę sritį. (AHE rizikingas jaunimo seksualumas, Metis priklausomybės, VPPT - savižudybių ir agresijos problema, CJREA - etninių mažumų problema).

Kiekvienas partneris papildys projektą žiniomis iš tos srities, kurioje jis specializuojasi. Partnerių patirtis prevencijos programų srityje, jų žinios ir kompetencijos (Lenkija - prostitucijos, psichoaktyvių medžiagų problema, Lietuva - socialinio pedagogo vaidmuo, jaunimo smurto ir savižudybių prevencija, Rumunija - darbas su tautinių mažumų bendruomenėmis) leis sukurti geriausius įrankius.

Vertinimas atliktas prieš pradedant projektą patvirtino, kad etninių mažumų (pvz., romų) vaikai dažniau iškrenta iš švietimo sistemos, todėl mūsų veikla daugiausia turėtų būti nukreipta į prevenciją šioje srityje. Pagrindinė tokios situacijos priežastis – tėvų/globėjų aplaidumas. CJREA turi žinių ir patirties romų mažumų srityje. Vertinimas Lenkijoje ir Lietuvoje parodė, kad tėvų/globėjų aplaidumas tai viena iš svarbiausių rizikingo elgesio prevencijos problemų. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad Silezijos ir Lodzės vaivadijos yra pirmame Lenkijos vaivadijų šešetuke, kur gyvena daugiausia romų (pagal GUS).

Šaltinis: www.ahe.lodz.pl/dzialalnosc-naukowa/bpe/projekty-miedzynarodowe/resilince/ 23.07.2017,18.31.